Eurasia secondo Vladimir Putin by Rosario Alessandrello

Eurasia secondo Vladimir Putin by Rosario Alessandrello

Date: Mon, 19 Sep 2016 13:58:35 Subject: “Eurasia” concetto secondo Vladimir Putin di Rosario Alessandrello – IEA informa Istituto Europa Asia IEA EUROPASIA Europe Asia Institute Milano, 09/giugno –  19/settembre/2016 ROSARIO ALESSANDRELLO Considerazioni sul concetto di Eurasia di Vladimir Putin Il primo Putin, quello ...